2e Spoor

Wanneer het duidelijk is dat werknemer niet kan terugkeren bij de eigen werkgever in de eigen functie of in een andere functie, dan moet re-integratie in het 2e spoor worden opgestart. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) zijn zowel werkgever als werknemer verplicht inspanningen te leveren om, wanneer re-integratie bij de eigen werkgever niet mogelijk is, buiten de eigen werkgever te zoeken naar passende werkzaamheden.

AD Support begeleidt en ondersteunt werknemers bij het zoeken naar een passende baan op de arbeidsmarkt. Alvorens het re-integratietraject 2e spoor wordt opgestart heeft AD Support een gesprek met zowel werkgever als werknemer. In dit gesprek wordt gekeken naar de ondernomen activiteiten tot dusver, de bevindingen van de arbeidsdeskundige (AD rapportage) en de bedrijfsarts (FML). Tevens dient dit gesprek om de doelstelling van het re-integratietraject vast te stellen.

De daadwerkelijke start van het re-integratietraject wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Dit intakegesprek vindt doorgaans bij werknemer thuis plaats, tenzij werknemer dit bezwaarlijk vindt, dan wordt uitgeweken naar een andere locatie. Op basis van het intakegesprek wordt een trajectplan opgesteld. Het trajectplan bevat een beschrijving van de huidige situatie en een stappenplan naar de gewenste situatie: werkhervatting bij een andere werkgever. Dit stappenplan zal voorzien zijn van een helder tijdspad alsmede ook een overzichtelijk kostenoverzicht.

AD Support heeft gemiddeld eens per twee tot drie weken een afspraak met werknemer, daarnaast zal er ook via telefoon en e-mail worden gecommuniceerd. Ook werkgever wordt nauw betrokken bij het re-integratietraject. Deze krijgt van AD Support een keer per vier weken een update van het re-integratietraject per mail en tevens wordt hij telefonisch op de hoogte gebracht van de situatie. Voor het WVP  dossier ontvangt werkgever eens per twee maanden een schriftelijke rapportage waarin de ondernomen activiteiten staan beschreven en de te ondernemen activiteiten worden benoemd.

AD Support is van mening dat de centrale doelstelling van het re-integratietraject  duurzame werkhervatting bij een andere werkgever  moet zijn.